Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Gelderland beter in beeld

Foto: Pixabay

In Nederland wil de overheid de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) terugdringen vanwege de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en ons milieu.

In korte tijd is er veel veranderd in wetgeving over deze stoffen. Hierdoor was er geen actueel beeld van welke ZZS vrijkomen bij bedrijven. Daarom maakte de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) in opdracht van Provincie Gelderland een inventarisatie bij de 226 bedrijven die vallen onder provinciaal toezicht.

Handhavingstraject gestart

Uit de inventarisatie komt naar voren dat bij 129 van de 226 provinciale bedrijven ZZS aanwezig zijn. Bij 82 van deze bedrijven vindt uitstoot van ZZS plaats naar lucht of afvalwater. Een van deze bedrijven bleek na metingen meer uit te stoten dan volgens de norm toegestaan. Hiervoor is door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) inmiddels een handhavingstraject gestart. Bij 48 bedrijven stellen ze extra regels in de vergunning om te sturen op verminderen van gebruik en emissie van ZZS.

Vooruitlopen op landelijke wetgeving

ZZSVoor Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lang niet altijd normen vastgelegd in wetgeving. Vaak gaat het om stoffen waarvan pas na enige tijd duidelijk is dat ze schadelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld microplastics. Bovendien betekent dit dat de lijst met ZZS ook continu verandert. Met de inventarisatie lopen ze vooruit op landelijke wetgeving. Ze willen een goed beeld van mogelijke uitstoot van ZZS naar lucht of water. Zo kunnen ze waar nodig snel ingrijpen om milieu- en gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Geen risico volksgezondheid

De inventarisatie laat zien dat op basis van de gegevens de uitstoot van ZZS waarschijnlijk binnen bestaande normen valt. De provincie verwacht op basis daarvan dan ook dat er geen risico voor de volksgezondheid is. Daar waar zij risico’s voor het milieu en de volksgezondheid zien, grijpen ze direct in. Vanuit toezicht blijven ze daarop letten.

Landelijk onderzoek ZZS in afval

Ook helpt de inventarisatie vast te stellen tegen welke ZZS ze mogelijk in de toekomst strenger willen optreden en kunnen ze hier verder beleid op maken. Bij tien afvalbedrijven geeft de inventarisatie nog onvoldoende inzicht in de aanwezige ZZS in afvalstromen. Daarom loopt er nu een landelijk onderzoek om te bepalen welke de meest relevante ZZS zijn en hoe deze kan worden aangetoond in afval.

Twee weken voor bezwaar

Gedeputeerde Staten besloten de inventarisatie van ZZS in Gelderland te publiceren. Bedrijven hebben twee weken de tijd om eventueel bezwaar te maken tegen publicatie. Dat betekent dat ze de inventarisatie op zijn vroegst over twee weken publiceren. Je kunt deze dan vinden op de website van de Provincie en de website van de ODRN. Hier vind je ook meer achtergrondinformatie over ZZS.

Reacties

Cookieinstellingen